ANBI status

ANBI status

Sinds 2013 heeft Stichting Omrin Estafette een ANBI-status, fiscaal geregistreerd onder nummer: 8102.14.544. De stichting opereert sindsdien los van de gemeente, zonder gemeentelijke bijdrage aan de participatietrajecten die de stichting uit voert. De stichting werkt onder de handelsnaam Omrin maar is als stichting zelfstandig en streeft er naar haar inkomsten volledig via de kassa opbrengsten te genereren. Klik hier om het ANBI jaarverslag inclusief jaarcijfers 2021 van stichting Omrin Estafette te bekijken.

Oorsprong en zelfstandige stichting

De oorsprong van de kringloopactiviteiten van stichting Omrin Estafette gaan terug tot begin jaren '90. In die jaren werd in Leeuwarden door de gemeente Leeuwarden het initiatief genomen om een kringloopwinkel te starten, gericht op het zoveel mogelijk hergebruiken van spullen. Het plan resulteerde in de opening van de eerste Estafette kringloopwinkel in Leeuwarden, aan de Pasteurweg. In de jaren daarna hebben de gemeente Leeuwarden en Omrin verder samengewerkt aan de kringloopgedachte waarin hergebruik van spullen en grondstoffen de norm is. Estafette is sinds 2001 een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk, met eigen statuten.

Statutair doel van de stichting

Het statutaire doel is in artikel 2 van de statuten als volgt geformuleerd:

  1. De stichting heeft als doel: het (bevorderen van) hergebruik en nuttige toepassing van goederen en grondstoffen, die anders als afvalstoffen zouden worden gestort en verbrand en hiermee verband houdende activiteiten en werkzaamheden op een professionele en efficiënte wijze bedrijven en om tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijk milieurendement te bereiken en voorts dat gene te verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door bij het verrichten van haar activiteiten en werkzaamheden telkens onbetaalde arbeidsplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zowel tijdelijk als structureel, ten behoeve van reïntegratietrajecten en arbeidsparticipatie, alsmede door scholing en werkbegeleidingstrajecten te faciliteren en gebruik te maken van alle andere wettige middelen die aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Beleid 

Het beleid van stichting Omrin Estafette is verwoord in de informatie die op onze website wordt getoond en wordt regelmatig geactualiseerd, net als de beschrijving van onze activiteiten. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het exploiteren en instandhouden van kringloopwinkels waarbinnen op een menswaardige en ecologische werkwijze samengewerkt wordt.
  • Het aangaan van onderwijs- en culturele projecten waar maatschappelijke behoefte aan is en die tevens levensvatbaar zijn.
  • Het samenwerken met andere instellingen met een gelijk of communicerend doel.
  • Het (doen) verrichten van handelingen die voor het bereiken van het doel va de stichting nuttig, nodig of wenselijk zijn.

Missie

Stichting Omrin Estafette doet veel meer dan alleen het exploiteren van kringloopwinkels. De stichting ziet producthergebruik niet als doel op zich, maar nadrukkelijk óók als middel om zoveel mogelijk maatschappelijk relevante activiteiten te ontplooien, bijvoorbeeld om via zinvolle arbeid zoveel mogelijk mensen, die de aansluiting in de maatschappij dreigen te verliezen, te helpen hun zelfbewustzijn, zelfverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid te vergroten. Dit willen wij doen door publieke en private partners te ondersteunen op de gebieden van werkgelegenheid en van preventie en hergebruik van afval. Zo dragen wij op het gebied van duurzaamheid bij aan integraal ketenbeheer.

Wij zijn specialist in het ontwikkelen van mensen. Wij geven mensen een serieuze kans. Wij beschikken daarvoor over een breed pallet aan werksoorten. Het werk dat onze mensen doen draagt wezenlijk bij aan milieu en leefomgeving. Wij zijn en blijven een lerende organisatie zonder winstoogmerk. Wij leren van en met elkaar en streven voortdurend naar verbetering. De cultuur is open en gericht op vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en samenwerking. Wij blijven voor al onze relaties een betrouwbare en belangrijke partner, waarbij we zoveel mogelijk zoeken naar samenwerking.

Visie

De strategische visie van Omrin luidt: “Toonaangevend in inzameling en be- en verwerking van “afval”, terugwinning van grondstoffen en productie van duurzame energie”. Omrin geeft hieraan invulling door actief te zijn in de gehele keten van afvalbeheer. Omrin Estafette speelt een prominente rol bij het realiseren van het onderdeel producthergebruik. Belangrijk is ook de rol van Estafette bij het streven van Omrin de doelen te realiseren op een maatschappelijk verantwoorde manier. Omrin Estafette maakt dit streven tastbaar en zichtbaar.

Omrin heeft als credo “passie voor kringloop”. Uiteraard geldt dit als geen ander voor het kringloopbedrijf. De stichting heeft echter binnen deze visie nog een aanvullende visie op de samenleving. Voor Stichting Omrin Estafette geldt ook: “passie hebben voor kringloop en streven naar een betere wereld”. Daarom hebben wij van maatschappelijke verantwoordelijkheid ons werk gemaakt. Wij willen een zinvolle bijdrage leveren aan het milieu, de samenleving, onze medewerkers, onze klanten en alle andere belanghebbenden.

Raad van toezicht en beloningsstructuur

De Raad van Toezicht van Stichting Omrin Estafette bestaat uit de volgende leden: dhr. G. Gerbrandy (voorzitter), mw. M.H.M. van der Werff, dhr. P. Stoelwinder, dhr. J.H. Veenhouwer en dhr. T. van Mourik. Statutair bestuurder van Stichting Omrin Estafette is dhr. J.W.G. Vernooij. De statutair bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden bij Stichting Omrin Estafette.

Personeel en beloning

Vast personeel en management worden betaald conform de cao Grondstoffen, Energie en Omgeving SERVICES.