ANBI status

ANBI status

Sinds 2013 heeft stichting Omrin Estafette een ANBI-status, fiscaal geregistreerd onder nummer: 8102.14.544. De stichting opereert sindsdien los van de gemeente, zonder gemeentelijke bijdrage aan de participatietrajecten die de stichting uit voert. De stichting werkt onder de handelsnaam Omrin maar is als stichting zelfstandig en streeft er naar haar inkomsten volledig via de kassa opbrengsten te genereren. 

Oorsprong en zelfstandige stichting

De oorsprong van de kringloopactiviteiten van stichting Omrin Estafette gaan terug tot begin jaren '90. In die jaren werd in Leeuwarden door de gemeente Leeuwarden het initiatief genomen om een kringloopwinkel te starten, gericht op het zoveel mogelijk hergebruiken van spullen. Het plan resulteerde in de opening van de eerste Estafette kringloopwinkel in Leeuwarden, aan de Pasteurweg. In de jaren daarna hebben de gemeente Leeuwarden en Omrin verder samengewerkt aan de kringloopgedachte waarin hergebruik van spullen en grondstoffen de norm is. Estafette is sinds 2001 een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk, met eigen statuten.

Statutair doel van de stichting

Het statutaire doel is in artikel 2 van de statuten als volgt geformuleerd:

  1. De stichting heeft als doel: het (bevorderen van) hergebruik en nuttige toepassing van goederen en grondstoffen, die anders als afvalstoffen zouden worden gestort en verbrand en hiermee verband houdende activiteiten en werkzaamheden op een professionele en efficiënte wijze bedrijven en om tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijk milieurendement te bereiken en voorts dat gene te verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door bij het verrichten van haar activiteiten en werkzaamheden telkens onbetaalde arbeidsplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zowel tijdelijk als structureel, ten behoeve van reïntegratietrajecten en arbeidsparticipatie, alsmede door scholing en werkbegeleidingstrajecten te faciliteren en gebruik te maken van alle andere wettige middelen die aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Beleid 

Het beleid van stichting Omrin Estafette is verwoord in de informatie die op onze website wordt getoond en wordt regelmatig geactualiseerd, net als de beschrijving van onze activiteiten. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het exploiteren en in standhouden van een winkelformule zijnde kringloopwinkels waarbinnen op een menswaardige en ecologische werkwijze samengewerkt wordt:

  • het aangaan van educatieve- en culturele projecten waar maatschappelijke behoefte aan is en die tevens levensvatbaar zijn; 

  • het samenwerken met andere instellingen met een gelijk of communicerend doel; 

  • het (doen) verrichten van handelingen die voor het bereiken van het doel va de stichting nuttig, nodig of wenselijk zijn.

Raad van toezicht en beloningsstructuur

De Raad van Toezicht van Stichting Omrin Estafette bestaat uit de volgende leden: dhr. G. Gerbrandy (voorzitter), mw. M.H.M. van der Werff, dhr. P. Stoelwinder, dhr. J.H. Veenhouwer en dhr. T. van Mourik. Statutair bestuurder van Stichting Omrin Estafette is dhr. J.W.G. Vernooij. De statutair bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden bij Stichting Omrin Estafette.

Personeel en beloning

Vast personeel en management worden betaald conform de cao Grondstoffen, Energie en Omgeving SERVICES.

De missie van Estafette 

“Met 'doorgeven en meedoen' maximaal product hergebruik realiseren in een sociaal inclusieve samenleving.”

Thema: doorgeven

Estafette opereert binnen de vestigingsgemeenten met haar activiteiten op het hoogste niveau van de afvalhiërarchie, te weten: Afvalpreventie en Product Hergebruik. Estafette brengt de aan haar gedoneerde goederen weer terug in de keten en we inspireren onze klanten om producten een langer en/of een tweede leven te gunnen.

Thema: meedoen

De stichting biedt zinvolle (onbetaalde) werkplekken voor vrijwilligers en mensen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Middels onze vak- en taakgerichte begeleiding bieden wij hen structuur en dragen bij aan hun zelfbewustzijn, zelfverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid waarbij wij nadrukkelijk niet de rol van jobcoach vervullen. Estafette doet dit tevens voor sociaal maatschappelijke en publieke en private partners.

De visie van Estafette 

“Estafette wil vanuit een financieel onafhankelijk positie, een toonaangevende, sociaal inclusieve kringlooporganisatie zijn, met de focus op circulariteit.”

Stichting Omrin Estafette speelt een prominente rol bij het realiseren van de onderdelen afvalpreventie en product hergebruik binnen Omrin als geheel. Daarnaast speelt Estafette een hoofdrol bij het streven van Omrin om op een positieve manier sociaal maatschappelijke impact te realiseren. Wij dragen bij aan een betere wereld, vooral voor hen die een steuntje in de rug nodig hebben. Wij hebben van circulariteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid ons werk gemaakt en leveren met onze activiteiten een bijdrage aan het milieu, de samenleving, onze medewerkers, onze klanten en andere belanghebbenden.